Specifieke studie van de route tot darmkanker ontwikkeling in Lynch-syndroom patiënten

Bij Lynch syndroom zijn er twee hoofdroutes (pathways) die kunnen leiden tot darmkanker. De eerste is via een voorstadium, poliepen genoemd. De tweede route loopt via zogenaamde crypten, dit zijn microscopisch kleine inhammetjes in de darmwand. Tumoren die via deze tweede route groeien, zijn door de MDL-arts pas in een later stadium zichtbaar omdat ze vrijwel direct in de darmwand groeien en dus vaak niet te voorkomen zijn met een colonoscopie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de route tot darmkankerontwikkeling in Lynch- syndroom patiënten anders is voor de verschillende MMR-genen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de twee routes tot darmkanker; namelijk door zowel onderzoek te doen in poliepen als in materiaal van crypten. De onderzoekers kunnen in de analyses vergelijkingen maken tussen de verschillende MMR-genen. 

Achtergrond en probleemstelling

Lynch syndroom is de meest voorkomende erfelijke vorm van dikke darmkanker en is de oorzaak van 3% van alle nieuwe gevallen per jaar. Naar schatting heeft 1 op de 280 mensen in de algemene bevolking de aanleg voor Lynch syndroom. Lynch syndroom wordt veroorzaakt door een foutje (mutatie) in één van de mismatch-reparatie-genen (MMR-genen): MLH1MSH2MSH6 of PMS2. Deze genen zorgen voor het herstellen van foutjes in het DNA die ontstaan als cellen zich gaan delen. Wanneer deze DNA foutjes niet goed hersteld kunnen worden, kunnen normale cellen uitgroeien tot tumorcellen.

Twee hoofdroutes (pathways) naar darmkanker

Bij Lynch syndroom zijn er twee hoofdroutes (pathways) die kunnen leiden tot darmkanker. De eerste is via een voorstadium, poliepen genoemd, dit zijn kleine goedaardige gezwelletjes die door de Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) door middel van een darmonderzoek (colonoscopie) gezien en verwijderd kunnen worden. Lynch syndroom patiënten krijgen daarom vanaf 25-jarige leeftijd elke twee jaar een darmonderzoek (=colonoscopie). De tweede route loopt via zogenaamde crypten, dit zijn microscopisch kleine inhammetjes in de darmwand. Tumoren die via deze tweede route groeien zijn door de MDL-arts pas in een later stadium zichtbaar, omdat ze vrijwel direct in de darmwand groeien en dus vaak niet te voorkomen zijn met een colonoscopie. Tot slot is ook een combinatie van de twee routes mogelijk.

Onderzoekssamenvatting

Uit eerder onderzoek van onze onderzoeksgroep is gebleken dat de route tot darmkanker ontwikkeling in Lynch syndroom patiënten anders is voor de verschillende MMR-genen. We vonden aanwijzingen dat bij PMS2-mutatiedragers de route tot darmkanker waarschijnlijk uitsluitend via poliepen loopt en niet via crypten. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat het darmkankerrisico voor PMS2-mutatiedragers maar maximaal 20%, terwijl voor MLH1- en MSH2-mutatiedragers, waarbij de route naar kanker zowel via poliepen als via crypten verloopt, het risico op darmkanker tussen de 33% en 55% ligt. Ook met regelmatige colonoscopieën krijgen deze mensen nog darmkanker.

Er is nog maar weinig bekend over welke verschillen er zijn in de cellen die via de twee routes kunnen uitgroeien tot darmkanker. Ons onderzoek wil hier meer over te weten komen door het DNA van crypt- en poliep-cellen apart te bestuderen. Daarnaast willen we onderscheid maken tussen de verschillende MMR-genen. Deze verschillen zijn belangrijk, omdat met deze kennis een beter beeld van het kankerrisico gemaakt kan worden en het beleid afgestemd kan worden per patiënt.

Onderzoeksrichting:

Eerdere studies naar de veranderingen in cellen die tot darmkanker kunnen leiden hadden meerdere tekortkomingen. Zo werden vaak alleen kwaadaardige tumoren bestudeert, en is er veel minder bekend over de goedaardige voorstadia. Het is dan ook moeilijk om te zeggen uit welke van de twee routes de tumor is ontstaan. Daarnaast ontbreken patiënten met Lynch syndroom veroorzaakt door een foutje in het MSH2- en vooral het PMS2-gen meestal. In deze projectaanvraag gebruiken we een nieuwe aanpak om deze tekortkomingen op te lossen. Dit doen we door bioptmateriaal te verzamelen van Lynch patiënten die hun routine darmonderzoek ondergaan. Hierdoor kunnen we apart kijken naar de twee routes tot darmkanker, namelijk door zowel onderzoek te doen in poliepen als in materiaal van crypten en kunnen we in onze analyses vergelijkingen maken tussen de verschillende MMR-genen.   

Relevantie:

Dit onderzoek draagt bij aan twee missies van KWF: minder kanker en meer genezing. Kennis over de verschillende routes naar darmkanker bij Lynch maakt de weg vrij voor controles op maat waarmee we voorkomen dat mensen te weinig of teveel belastende darmonderzoeken ondergaan. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar methodes om darmkanker bij Lynch syndroom patiënten te voorkomen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van vaccinaties of het gebruik van bestaande medicijnen, zoals aspirine. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit soort behandelingen vooral werken voor tumoren die via specifieke routes zijn ontstaan. Doordat we in dit onderzoek kijken naar vroege veranderingen in darmcellen, dus voordat een kwaadaardige tumor ontstaat, kunnen we veel beter voorspellen welke patiëntgroepen van welke (preventieve) behandelingen zouden kunnen profiteren.

Onderzoeksvragen:

Wat zijn de kenmerken in het DNA van cellen die uit kunnen groeien tot darmkanker in patiënten met Lynch syndroom, en wat zijn de verschillen tussen de specifieke MMR-genen?

Onderzoeksopzet:

Dit project is een directe samenwerking tussen verschillende ziekenhuisafdelingen namelijk de maag-darm-lever (MDL) ziekten (UMCG, AMC, AVL en LUMC), de pathologie (UMCG) en de klinische genetica (UMCG).

  1. De MDL-afdeling is betrokken bij het informeren van de potentiële deelnemers en het verkrijgen van toestemming. De MDL-artsen nemen ook de extra biopten af van het normale darmweefsel.
  2. De pathologie bekijkt het afgenomen materiaal onder de microscoop en selecteert de juiste cellen voor het onderzoek.
  3. Bij de afdeling genetica wordt DNA uit de door de patholoog geselecteerde cellen gehaald en geanalyseerd op welke foutjes er in het DNA zijn opgetreden. Er wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de verschillende MMR-genen en de oorsprong van de cellen (crypt of poliep). 

Dit project is een directe samenwerking tussen verschillende ziekenhuisafdelingen namelijk de maag-darm-lever (MDL) ziekten (UMCG, AMC, AVL en LUMC), de pathologie (UMCG) en de klinische genetica (UMCG).

Verwachte uitkomsten:

Door de cellen van crypten en poliepen apart te bestuderen kunnen we zogenaamde mutatie-profielen maken, een soort kaarten van alle foutjes in de genen die zijn ontstaan op de route naar darmkanker. Deze kunnen we dan met elkaar vergelijken om de verschillen op te sporen tussen de twee ontstaansroutes en tussen verschillende Lynch-patiënten.

Verspreiden van de resultaten:

Deelnemers van het onderzoek zullen op de hoogte gehouden worden via de website van de patiëntenvereniging Lynch-polyposis. Daarnaast is met de voorzitter van deze vereniging afgesproken dat er ruimte zal zijn op de landelijke contactdagen voor een workshop waarbij deelnemers rechtstreeks in contact kunnen komen met de onderzoekers.

Data uit dit onderzoek zullen gepresenteerd worden op congressen, onder andere op de jaarlijkse bijeenkomst van de Europese Hereditaire Tumor Groep (EHTG), waarvan de projectleider actief bestuurslid is. Beide bijeenkomsten hebben een grote verscheidenheid aan deelnemers, zoals: MDL-artsen; klinisch genetici; gynaecologen; chirurgen; pathologen en onderzoekers. Verslagen die voortkomen uit dit project voorstel komen zullen aangeboden worden aan vakbladen met eenzelfde brede doelgroep.

Data uit dit onderzoek zijn potentieel van grote waarde voor de bijstelling van klinische richtlijnen. De projectleider is lid van het revisie comité van de Nederlandse richtlijnen voor erfelijke darmkanker en kan op deze manier onderzoeksresultaten meenemen in de richtlijn.

Bron: KWF

Enquete: Informeren familieleden bij Lynch en Polyposis

Als u te maken krijgt met een erfelijke aanleg voor kanker, zoals Lynch of Polyposis, dan moeten er vaak familieleden geïnformeerd worden. Moest u zelf mensen informeren, of werd u geïnformeerd? Hoe heeft u dit ervaren? Kreeg u een standaard brief of ging de informatievoorziening anders? Heeft u wel of niet mensen geïnformeerd?

Digitale vragenlijst
Samen met de Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK) en medische experts, hebben we een vragenlijst gemaakt. Zou u deze digitaal willen invullen? Klik op de link hieronder:

https://nl.surveymonkey.com/r/informeren_familie_LPP


Voor wie is de vragenlijst?
Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen van 16 jaar en ouder die te maken hebben met een erfelijke aandoening die een verhoogde kans op kanker geeft. Specifiek bedoelen we het Lynch-syndroom of een vorm van Polyposis (FAP, AFAP, MAP of Peutz-Jeghers syndroom).

Ook als u (nog) niet weet of u Lynch of Polyposis heeft en/of niemand heeft geïnformeerd, kunt u deelnemen.

Doel onderzoek
Op basis van de uitkomsten willen we zorgverleners van ziekenhuizen adviseren over hoe het informeren van familieleden wordt ervaren en welke verbetermogelijkheden zijn.

Alvast veel dank voor het invullen, dit kan anoniem en kost ongeveer 10 minuten van uw tijd!


Informatie bij gynaecologische kanker: wat wil jij? Deel jouw ervaring!

Het is bekend dat Lynch lotgenoten een verhoogde risico hebben op baarmoeder- en eierstokkanker.  Olijf de patiënten stichting voor de belangen van vrouwen met gynaecologische kanker vraagt: Informatie bij gynaecologische kanker: wat wil jij? Deel jouw ervaring!

Welke informatie zocht jij over uw vorm van gynaecologische kanker of de behandeling ervan? Waar heb jij gezocht? Welke informatie kreeg jij van jouw ziekenhuis en op welk moment?

Onlangs opende Olijf een nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling ‘Informatie bij gynaecologische kanker: wat wil jij?’ Uw antwoorden gebruikt Olijf voor plannen voor de komende jaren. En het helpt de stichting Olijf om nog beter op te komen voor de belangen van alle vrouwen met gynaecologische kanker.
Het invullen van de vragenlijst kan tot 20 september a.s.

Ga direct naar de vragenlijst >>
Of lees meer informatie >>

Voor meer informatie: www.olijf.nl

Doe mee! Onderzoek medische behandelingen bij patiënten met Lynch en polyposis.

Vanuit de master Gezondheidsmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doet Jelle IJzenbrandt onderzoek naar de ervaringen van patiënten met medische behandelingen en de bijbehorende nazorg rondom (de preventie van) darmkanker.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de kanker-gerelateerde zorg verbeterd kan worden vanuit de visie van de patiënt. Dit onderzoek kijkt zowel naar behandelingen ter preventie van kanker, als de daadwerkelijke behandeling en nazorg van deze ziekte. Patiënten hebben unieke kennis over het ziekteproces.  Daarom wil Jelle met dit onderzoek de kansen rondom medische innovaties in kaart brengen zodat de preventie en behandeling van darmkanker beter afgestemd kan worden op de wensen van de patiënten.

Doelgroep

Bij voorkeur wil Jelle patiënten interviewen die al in een behandelproces zitten of deze al doorlopen hebben. Diepgaande medische kennis is hiervoor niet nodig. Het onderzoek draait volledig om de ervaringen met het medische proces waar u als patiënt kansen voor verbetering ziet.

Als u wilt deelnemen of vragen heeft over dit onderzoek, stuurt u dan een e-mail naar Jelle IJzenbrandt: jelle708@outlook.com

Aanmelden

Bij voorbaat dank voor de moeite!

Project UMC; Waarom doen familieleden geen voorspellende DNA-testen?

Momenteel werkt het Utrecht Medisch Centrum (UMC) aan een project waarin deelnemers worden gezocht. Het UMC wil de uptake voor genetische screening verhogen wanneer er een erfelijke ziekte is aangetoond in een familielid. Voor erfelijke- vormen van kanker en cardiovasculaire ziekten ligt dit percentage bijvoorbeeld erg laag en komt er maar van 40% van de familieleden zich laten testen wanneer er een erfelijke ziekte is aangetoond.  Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom mensen geen DNA onderzoek willen laten doen, heeft het UMC een vragenlijst opgesteld.

“Bent u, of kent u iemand met een erfelijke vorm van kanker? Dan zijn wij op zoek naar uw hulp? Wij doen onderzoek naar de gedachten/meningen rondom het doen van DNA-onderzoek. U kunt ons hierbij helpen door deze vragenlijst (3-4 min) door te sturen naar familieleden die er (nog niet voor gekozen hebben om een DNA-onderzoek te laten doen. Hieronder vindt u de link van de vragenlijst. Alvast bedankt!

Vragenlijst Waarom geen DNA-test?

Namens de studenten van het UMC; Chris, Diana, Robin & Naomi 

 

Sociale steun, begrip en nazorg bij kanker: wat is jouw ervaring?

In hoeverre voel(de) jij je emotioneel gesteund door je naasten en krijg of kreeg je praktische hulp van de mensen om je heen? En voel(de) je je begrepen door familie, vrienden en bekenden?

Met de nieuwe Doneer Je Ervaring-vragenlijst gaan we op zoek naar de ervaringen van mensen die kanker hebben (gehad) en van mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker. We willen graag weten in hoeverre zij zich gesteund en begrepen voelen, zowel door hun naasten als door professionals.

Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

<Klik hier voor de vragenlijst>

De vragenlijst staat open tot 6 september 2021.

Waarom deze vragenlijst?

Aangezien sociale steun, begrip en nazorg van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met kanker, willen we inzicht krijgen in ieders ervaringen hiermee. De uitkomsten van deze peiling kunnen ons als patiëntenorganisaties helpen om gericht op te komen voor mensen die onvoldoende steun, begrip en nazorg ervaren.

De resultaten van de vragenlijst delen wij op 26 oktober 2021 op nfk.nl.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties verenigd in NFK.

DEEL UW ERVARING! Wat vindt u van de Stichting Lynch Polyposis?

De Stichting Lynch Polyposis wil graag weten wat u vindt van haar dienstverlening, activiteiten en producten. Daarom vragen wij u om uw ervaringen en meningen met ons te delen. Door de informatie die u geeft, kunnen wij onze activiteiten evalueren en waar nodig bijstellen om goed aan te sluiten bij uw behoeften.

Als u donateur bent of belangstellende bent, kunt u de vragenlijst invullen door op onderstaande link te klikken. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 tot 15 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 14 december 2020. Binnen het onderzoek wordt uw anonimiteit gewaarborgd.

De resultaten van het onderzoek zijn eind december gereed en worden tot in januari 2021 gepubliceerd op de website en in ons contactblad.

De vragenlijst kan u invullen via onderstaande link

  Achterbanraadpleging 2020

Geneesmiddelenonderzoek bij FAP

Algemeen

Afgelopen jaren wordt er bij patiënten met FAP steeds meer onderzoek gedaan naar medicijnen die poliepen minder snel zouden kunnen laten groeien of misschien zelfs kleiner laten worden. Op dit moment loopt er in Nederland al een studie die het effect van visolie tabletten onderzoekt en recent is er in een aantal UMC‘s in Nederland een nieuw onderzoek gestart met het middel Guselkumab (Tremfya®). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In totaal is het de bedoeling dat 72 patiënten uit deze landen aan dit onderzoek zullen deelnemen. De medisch-ethische toetsingscommissie Amsterdam UMC, locatie AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Bij patiënten met FAP ontstaan gedurende het leven veel poliepen in de dikke darm, later ook in de dunne darm en soms ook in de maag. Meerdere studies laten aanwijzingen zien dat ontstekingsremmende medicijnen poliepengroei zouden kunnen remmen. Guselkumab is een antilichaam dat in het lichaam zorgt voor ontstekingsremming. Het doel van dit onderzoek is om te bestuderen of het middel Guselkumab het aantal en de grootte van poliepen bij patiënten met FAP kunnen doen afnemen. Ook wordt nogmaals onderzocht of het middel veilig is voor patiënten met FAP. Dit middel is reeds goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met psoriasis.

Hoe wordt dit onderzocht?

De studie duurt 6 maanden met een eventuele verlenging van nog eens 6 maanden. Deelnemers aan het onderzoek kunnen in 3 verschillende groepen terecht komen. In welke groep de deelnemer komt, wordt door het toeval bepaald. Twee groepen krijgen een behandeling met Guselkumab (verschillende doseringen) en één groep krijgt een behandeling met placebo, een injectie zonder werkzame stof. De medicatie wordt bij alle patiënten iedere maand toegediend met behulp van 3 onderhuidse injecties.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Voor het onderzoek zullen patiënten 6 maanden behandeld worden en gedurende het onderzoek ongeveer 9 keer naar het onderzoekscentrum komen. Een bezoek duurt 1,5 tot ongeveer 4 uur. We evalueren de ziekte door het verrichten van darmonderzoeken (sigmoïdoscopie/pouch scopie en gastroduodenoscopie) bij het begin van de studie, na 3 maanden en na 6 maanden.

Deelnemende Nederlandse centra

Dit onderzoek wordt in Nederland momenteel uitgevoerd in de volgende ziekenhuizen:

Amsterdam UMC, locatie AMC – Prof. Dr. E. Dekker

Erasmus MC – Dr. V.M.C.W. Spaander.

Belangstelling / informatie opvragen
Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u dat met uw behandelend arts bespreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Cohen, Research Coördinator in Amsterdam UMC, locatie AMC. Email: c.c.cohen@amsterdamumc.nl Tel: +31 20 566 8228

Oproep online enquête Oncologische Biomarkertest

Welkom bij onze patiëntenenquête over ‘oncologische biomarkertests’. De European Cancer Patient Coalition (ECPC) wil meer inzicht krijgen in de kennis over en de ervaringen met biomarkers van kankerpatiënten tijdens hun diagnose en, in het bijzonder, tijdens biomarkertests. Ons uiteindelijke doel is het verbeteren van de toegang van kankerpatiënten tot biomarkertests, evenals de kwaliteit van deze testen, om de resultaten voor kankerpatiënten in de EU te verbeteren. Onze patiëntenenquête maakt deel uit van een groter onderzoek naar biomarkertests, uitgevoerd in samenwerking met de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (EFPIA) en IQN Path (International Quality Network for Pathology).

We zouden het zeer op prijs stellen als u zou deelnemen aan een korte online enquête om uw feedback te verzamelen over de soorten diagnostische tests die u kent of heeft ondergaan, of die uw vrienden en/of familieleden hebben ondergaan, alsmede het testproces zoals u of uw vrienden/familieleden dat hebben ervaren en, tot slot, hoe de testresultaten door uw arts of zorgverlener met u of uw vrienden/familielid zijn gedeeld. 

Het invullen van de online enquête duurt ongeveer tien minuten.

De enquête wordt uitgevoerd door L.E.K. Consulting namens de ECPC. L.E.K. Consulting is een onafhankelijk strategie- en marketingadviesbureau dat volledig voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw anonimiteit is volledig gegarandeerd en u heeft te allen tijde het recht om u terug te trekken uit het onderzoek of informatie achter te houden. L.E.K. Consulting heeft geen toegang tot persoonsgegevens, aangezien alle antwoorden geanonimiseerd zijn. U kunt op elk moment bij ons informeren welke persoonsgegevens de ECPC over u bewaart en u kunt een aanvraag indienen om deze te laten wijzigen of verwijderen.

Oproep voor onderzoek Oncokompas voor partners.

Wat is het doel van deze studie?

Middels dit onderzoek vraagt Oncokompas de effectiviteit te bepalen van hun online webapplicatie. Oncokompas is ontwikkeld voor mensen die geraakt zijn door kanker en biedt hen de mogelijkheid tot zelfmanagement.

Oncokompas geeft praktische informatie, inzicht, steun en advies, afgestemd op de persoonlijke situatie en voorkeuren van de gebruiker. Mochten mensen behoefte hebben aan professionele ondersteuning, dan biedt Oncokompas een persoonlijk overzicht waar zij terecht kunnen voor deze ondersteuning.

Er is nu ook een versie beschikbaar voor partners van mensen met kanker die niet meer beter worden. Oncokompas is bedoeld om de zorglast onder partners te verminderen en hen ondersteuning te bieden om hun eigen welbevinden te verbeteren.

Meer informatie over Oncokompas vindt u op de website www.oncokompas.nl.

Opzet van de studie

Aan deelnemers aan het onderzoek wordt 3 keer gevraagd om thuis een online vragenlijst in te vullen, verspreid over 3 maanden. Per keer kost het ongeveer 30-45 minuten om de vragenlijst in te vullen. Deelnemers aan de studie worden geloot over twee groepen. Groep 1 krijgt direct toegang tot Oncokompas en groep 2 na 3 maanden (na het invullen van de laatste vragenlijst). Oncokompas kunnen mensen thuis gebruiken, op een moment dat het hen uitkomt. Op de website van Oncokompas kunnen partners meer lezen over het onderzoek en zichzelf aanmelden als zij hierin interesse hebben